Уписи


КОНКУРСОТ за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2018/2019 е објавен на официјалната веб страна на Универзитетот и на веб страната на Економскиот факултет, во делот Студирање - Уписи.

 

 

НАСТАН

прв уписен рок

втор уписен рок

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

30 и 31.08.2018

13 и 14.09.2018

24.09.2018

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

04.09.2018

17.09.2018

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

06.09.2018

19.09.2018

 

Запишување на кандидатите

07 и 10.09.2018

21.09.2018

28.09.2018

 

Документи за пријавување - 30 и 31 август, од 830-1530 часот

Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава во iKnow системот. Бројот којшто автоматски го добил од системот за електронско пријавување (iKnow) треба да се внесе во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

 

Забелешка:
Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 1. пријава за запишување на УКИМ (образец А1)  и уплата од 50,00 ден административна такса
 2. електронска пријава (од Iknow)
 3. оригинални свидетелства од сите класови
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование) 
 5. извод од матичната книга на родените (оригинал)
 6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение- оригинал)
 7. потврда за уплатa на 300 денари на жиро-сметката на факултетот (за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата)

Назив на примачот: Буџет на РМ - Економски факултет – Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

Приходна шифра: 723013

Програма 41

 

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти поднесуваат, покрај горенаведените документи и образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Унив.„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје)

 

При пријавувањето, (во iknow системот или во просториите на Економскиот факултет) се пополнуваат:

 • Изјава за согласност за користење на личните податоци
 • Изјава за согласност за кофинансирање
 • Изјава за согласност на неподигање на документите во рок од 3 месеци
 • Изјава за припадност на заедниците