Уписи


КОНКУРСОТ за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2018/2019 е објавен на официјалната веб страна на Универзитетот и на веб страната на Економскиот факултет, во делот Студирање - Уписи.

 

 

НАСТАН

прв уписен рок

втор уписен рок

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

30 и 31.08.2018

13 и 14.09.2018

24.09.2018

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

04.09.2018

17.09.2018

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

06.09.2018

19.09.2018

 

Запишување на кандидатите

07 и 10.09.2018

21.09.2018

28.09.2018

ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК

21.09.2018

10,30-14,30ч

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

 

1. Индекс и студентска легитимација (во книжарата на Економски факултет)

2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см  и една 2х3 см )

3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарата на факултетот) со 50,00 ден. админ. такса

4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); 50/100 евра (за студенти чие родителско право го врши само еден родител); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723012

- Програма 41

 

5. Потврда за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

- жиро сметка 160010368978818,

- депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

- повикување на број 723012,

- програма 41

- цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

 

6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

 

НЕЗАПИШАНИТЕ КАНДИДАТИ МОЖАТ ДА СИ ГИ ПОДИГНАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА 24.9.2018 год. во Архива, од 9,00-14,00ч

 

 

 

 

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар се поднесува

 

7. Потврда за уплата на 3300 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41