Договори за соработка


Економскиот факултет - Скопје остварува богата и разновидна соработка со повеќе универзитети во ЕУ, САД, Австралија и други земји. Соработката ја остварува непосредно или преку Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.
 

Билатерални договори со странски универзитети

 УКИМ

 ЕФ

Еразмус интер-институционални договори

 УКИМ

► ЕФ