Деканат


 

 

Декан на факултетот

 

Предраг ТрпескиПредраг Трпески

Декан
професор д-р Предраг Трпески 

е-пошта: dekan@eccf.ukim.edu.mk ,
                  predrag.trpeski@eccf.ukim.edu.mk
 

 

 

 

 

Деканот на Факултетот ги извршува следните функции:

  • го застапува и претставува Економскиот факултет;
  • го организира и управува работењето на Факултетот;
  • ги предлага и спроведува развојната стратегија и деловната политика;
  • ги извршува одлуките на Наставно-научниот совет

На Деканот на Факултетот, во неговата работа, му помагаат три продекани:

  • продекан за настава,
  • продекан за финансии и
  • продекан за меѓународна соработка

 

 

 

 
име на продеканпроф. д-р Атанаско Атанасовски , вонреден професор
Продекан за финансии
е-пошта: prodekanfin@eccf.ukim.edu.mk
име на продеканпроф. д-р Љупчо Ефтимов , вонреден професор
Продекан за настава
е-пошта: prodekannas@eccf.ukim.edu.mk
    доц. д-р Мијалче Санта 
    Продекан за наука и меѓународна соработка
    е-пошта: prodekanint@eccf.ukim.edu.mk