Прв циклус: Упис на зимски семестар, 2018/2019


УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2018/2019

17-27.09.2018

  1. Задолжителен on-line упис на предмети од зимски семестар од 12.9 -26.09.2018 (до 24:00ч)
  • За студентите запишани пред учебната 2012/2013 на следната адресаwww.ukim.edu.mk/student
  • За студентите запишани во и после 2012/2013 на www.iknow.ukim.edu.mk

 

  1. Упис на зимскиот семестар НА ШАЛТЕР - ВО ИНДЕКС ке се одвива од 17-27.09.2018, од 10,30-14,00ч, согласно следниот распоред:

ВТОРА ГОДИНА – 17, 18 и 19.9.2018

ТРЕТА ГОДИНА – 20, 21, и 24.9.2018

ЧЕТВРТА ГОДИНА – 25, 26 и 27.9.2018

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремен упис на семестар

Уписот е не комплетен без поднесување на потребните документи во службата

Потребни документи:

1. Образец за упис на семестар и уплата од 50,00 ден за административна такса (во книжарата на факултетот)

2.Потврда за уплата на 50/100/200 евра (прва рата од партиципација согласно бројот на запишани предмети/ кредити) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723012

- Програма 41.

Студентите запишани во категоријата деца без родители, задолжително треба да достават потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

3. Потврда за уплата на 1100 денари (прва рата) за: тетратки, шифрарници за писмен испит, книжен фонд, штети, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41

4. Потврда за уплата на 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

- жиро сметка 160010368978818,

- депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

- повикување на број 723012,

- програма 41

- цел на дознака  ИКСА за Економски факултет

 

 


27.08.2018 прочитано: 17952