Резултати и запишување на студенти на втор циклус на студии во прв уписен рок во учебната 2018/19 15 и 16 Октомври 2018 година од 11,00 до 15,00 часот


Е-бизнис менаџмент  (двегодишни студии) - Приватна квота

Е-бизнис менаџмент - Приватна квота

Економски развој и меѓународни финансии - Приватна квота

Корпоративен финансиски менаџмент - Приватна квота

Маркетинг - Приватна квота

МБА менаџмент - Приватна квота

Менаџмент во осигурувањето - Приватна квота

Монетарна економија, финансии и банкарство - Приватна квота

Сметководство и ревизија - Приватна квота

Статистички методи за бизнис и економија - Приватна квота

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси - Приватна квота

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) - Приватна квота

Управување во јавниот сектор  - Приватна квота

 

ЗАПИШУВАЊЕ на студенти на втор циклус на студии во прв уписен рок во учебната 2018/19

15 и 16 Октомври 2018 година од 11,00 до 15,00 часот во Канцеларијата за Втор циклус на студии

Потребни документи :

- Индекс - (потполнета првата страна и на втората страна запишани задолжителните и изборни предмети од првиот семестар)

-две слики

-образец за запишување семестар на кој ке ги напишете задолжителните и изборни предмети од првиот семестар,  со уплата на 50,00 денари  таксена марка (во Книжарата на Економски факултет)

-статистички образец ШВ.80А

-договор за студирање

-уплата од 1000 евра за двата семестра или 500 евра за еден семестар во денарска противредност по среден курс на Народна банка уплатени на жиро сметка на Економски факултет-Скопје

 

Уплатата се врши на Образец ПП  50

 

Во делот за ПРИМАЧ се  запишува:

Назив на примачот                               Економски факултет-Скопје

Банка на примачот                               НБРМ

Сметка                                                    100000000063095

Сметка на буџетски корисник           1600103697 788 10

Приходна шифра  и програма            723019               41

 

Во Повикување на број-задолжување од левата страна на уплатата се потполнува

 

723019 / 1 за  Сметководство и ревизија

723019 / 2 за  Европски студии

723019 / 4 за   Маркетинг

723019 / 6 за  Монетарна економија,финансии и банкарство

723019 / 8 за  МБА-Менаџмент

723019 / 9 за  Економски развој и меѓународни финансии

723019 / 10 за  Менаџмент во осигурувањето

723019 / 11 за  Управување во јавен сектор

723019 / 12 за  СМЕБЕ

723019 / 13 за   Е-бизнис менаџмент

723019/ 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

723019/ 15 за Корпоративен финансиски менаџмент

 

Во цел на дознака

Името на студиумот и целта на уплатата


10.10.2018 прочитано: 1321