Прв циклус: Заверка на зимски и упис на летен семестар 2018/2019


04 -15.02.2019, од 10,30-14,00 ч

1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2018/2019

Потребни документи:

  1. Образец за заверка на семестар и уплата од 50,00 ден. административна такса

2.УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

- Потребни документи за упис на летен семестар 2018/2019

  1. Образец за упис на семестар и уплата од 50,00 ден за административна такса

2.Потврда за уплата на втора рата од партиципација (зависно од квотата на која студентот припаѓа и бројот на кредити кои ги запишува) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723012

- Програма 41.

3. Потврда за уплата на 1100 денари (втора рата) за: книжен фонд, штети, тетратки, шифрарници за писмен испит, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41

4. Доказ (во индекс) за извршен систематски преглед (само за студентите од прва година)

Заверката на зимскиот семестар НА ШАЛТЕР и упис на запишаниот летен семестар ВО ИНДЕКС (исто така НА ШАЛТЕР) ке се одвива согласно следниот распоред:

ПРВА ГОДИНА – 04 и 05.02.2019

ВТОРА ГОДИНА – 06 и 07.02.2019

ТРЕТА ГОДИНА – 08, 11 и 12.02.2019

ЧЕТВРТА ГОДИНА – 13, 14 и 15.02.2019

 

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремена заверка/упис на семестар

Уписот е не комплетен без поднесување на потребните документи во службата

 


28.01.2019 прочитано: 13954