Втор циклус на студии - Распоред за август-септемвриска сесија 2013


ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ - Август-септемвриска испитна сесија, 2012/2013

 

Предмет

Час

Просторија

19.08.2013

Инструменти на државна регулација

12,00

 

Меѓународна економија

12,00

 

Напредна економетрија

17,00

смебе

Маркетинг менаџмент

Мерење на резултати

Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис

 

17,00

 

А3

20.08.2013

Принципи на маркетинг/Теорија на маркетинг

8,15

А4

Банкарство

Јавни финансии 1

Користење апликации преку Интернет

Директен маркетинг

 

 

17,00

 

 

П10

21.08.2013

Маркетинг на услужни дејности

Однесување на потрошувачите/ Теорија на куп и однесување на потрош.

Политика на производот/Управ со производот

Стратегиски маркетинг

8,15

А4

Финансиска економетрија

17,00

смебе

Меѓународни финансии

Меѓународен монетарен систем и односи

Меѓународни финансии 2

Менаџмент информациони системи

Фискален систем и фиск. политика на Европска унија

 

 

17,00

 

 

П10

22.08.2013

Инвестиционен менаџмент

Претприемништво

Корпоративно управување

Управувачко сметководство

17,00

П1

Банки и банкарски системи

Европски монетарен систем и монетарна унија

Дистрибуција со методи на продажба / Канали на дистрибуција

Менаџмент на синџирот на снабдување

17,00

П3

23.08.2013

Современи макроекон. концепции и политики

12,00

 

Економски развој - теории и емпириски факти

12,00

 

Финансиски пазар (Монетарна ек.)

Финансиски пазари и институции (Сметк. И рев)

17,00

П1

Односи со јавноста

Маркетинг истражување

Монетарна економија

Стратегиски менаџмент

Европски економски интеграции

Сметководствени и финансиски алатки за деловното одлучување во е-бизнис

17,00

П5

26.08.2013

Странски директни инвестиции

12,00

 

Компјутерска статистика

17,00

смебе

Организациско однесување

Меѓународни финансии 1

Промоција

 

17,00

 

П10

27.08.2013

Јавно приватно партнерство

12,00

 

Менаџмент (MBA менаџмент)

Проект менаџмент

Финансии на  корпорации

 

17,00

 

П5

Финансирање на претпријатијата

Финансиски менаџмент

 

17,00

 

П1

29.08.2013

Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој

12,00

 

Анализа на временски серии

17,00

смебе

Менаџмент на мал бизнис

Стратегиски менаџмент за Е-бизнис

Стратегиско сметководство на менаџмент

Управување со ризици во финансиски институции

Финансиски пазар и институции

Анализа на финансиски извештаи

 

17,00

 

А3

30.08.2013

Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој

12,00

 

Мултиваријациони статистички методи

17,00

смебе

Е-маркетинг апликации и алатки

Интернет маркетинг

Европска монетарна унија и фискална политика Портфолио менаџ./ Портф. на хартии од вредност

 

17,00

 

А3

02.09.2013

Ревизија

Е-бизнис информациски системи и технологии

17,00

П1

Монетарен систем и политика

Управување со промените (МБА)

17,00

П5

03.09.2013

Локален економски развој

12,00

 

Математичка статистика

12,00

 

Меѓународен менаџмент

Екстерно известување

Меѓународниот бизнис и економскиот развој

Политика на цени во маркетинг

 

17,00

 

П5

04.09.2013

Современи тенденции во светското стопанство

12,00

 

Јавни финансии

Јавни финансии 2

Сметководствени информациски системи и технологии

Дигитален бизнис и економија

Е-влада и Е-управување

 

 

17,00

 

 

П5

05.09.2013

Социјална политика и пазар на труд во ЕУ

12,00

 

Меѓународен маркетинг

Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија

Монетарна анализа

Интерна ревизија

 

17,00

 

П5

06.09.2013

Менаџмент на човечки ресурси

Организација и дизајн на веб

17,00

П1

Испитување на измами

Современи монетарни концепции

17,00

П5


14.06.2013 прочитано: 6157