Студиски програми

Трет циклус на студии


акредитација трет циклус

Во февруари 2010 година, Универзитетот Св. Кирил и Методиј го донесе новиот Правилник за докторски студии, според кој тие се организирани како тригодишни студии (шест семестри) и носат 180 кредити. 

Притоа, во првите два семестра се изучуваат општи и посебни предмети, третиот семестар е наменет за подготовка на тезите за докторската дисертација, додека последните три сместри се наменети за изработка и одбрана на докторската дисератција.  
На 28.02.2012 г. Одборот за акредитација донесе Решение за акредитација на Елаборат за организирање на трет циклус - докторски студии по:  

- Економски науки [елаборат    втор дел  
- Организациски науки и управување (менаџмент) [елаборат]  
- Статистички методи за бизнис и економија [елаборат]

- Демографија [елаборат]


Прегледот на структурата на студиската програма може да се преземе  (во изработка).

По јавната одбрана на докторскиот труд, студентите се здобиваат со звањето ДОКТОР НА ЕКОНОМСКИ НАУКИ (Ph.D.).

►  Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии


Сите уплати поврзани со докторските студии по СТАРА ПРОГРАМА треба да се направат на следната сметка:

Примач: Економски факултет - Скопје
Трансакциска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник: 1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма: 723011 – 41
Цел на дознака: Уплата за одбрана на докторски труд по стара програма

 

КОНКУРС  за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година

Дополнителни информации за конкурсот

 

ОГЛАС ЗА СМЕСТУВАЊЕ ДОКТОРАНТИ

 

Останати информации

Повеќе информации за докторските студии можете да добиете кај Дивна Симјаноска, референт за трет циклус на студии.
телефон: 02 3286 926     02 3286 829
email: divna@eccf.ukim.edu.mk        


 

Одбрани на докторски дисертации

          1.  М-р Горан Купенков

     тема: „Улогата и примената на методологијата за следење и мерење на оперативниот ризик во банките, со особен осврт на банките во Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Љубе Трпески
     одбрана:  22.05.2018 година во 1230 часот, Економски факултет - Скопје

 

2.  М-р Светлана Штерјова

     тема: „Маркетинг истражување за квалитет на услугите во банкарството”
     Ментор: Проф.д-р Нада Секуловска
     одбрана:  13.06.2018 година во 1100 часот, Економски факултет - Скопје

 

3.  М-р Никола Груевски

     тема: „Економските ефекти на различните видови меѓународни текови на капитал, со посебен осврт на Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски
     одбрана:  06.07.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

4.  М-р Лиза Поповска

     тема: „Влијание на лидерството во водењето промени во претпријатијата во Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
     одбрана:  07.09.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

5.  М-р Едвин Муше

     тема: „Конкурентски стратегии во нафтената индустрија: Анализа на глобалните приватни и национални нафтени компании со посебен осврт на регионот и Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
     одбрана:  04.10.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

6.  М-р Викторија Илиева

     тема: „Хеуристика и пристрасност во одлучувањето кај претприемачите: Влијанието на индивидуалните и организациските фактори врз преголемата увереност”
     Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
     одбрана:  05.10.2018 година во 900 часот, Економски факултет - Скопје

7.  М-р Ешија Шехаби

     тема: „Стандардите за квалитет – маркетинг алатка за развој на претпријатијата од областа на прехранбената индустрија во република македонија и регионот на западен балкан”
     Ментор: Проф.д-р Снежана Ристевска Јованова
     одбрана:  08.11.2018 година во 900 часот, Економски факултет - Скопје

8.  М-р Ана Јовановска

     тема: „Менување на организациската култура преку промовирање на вредности кои поттикнуваат тимско работење”

      Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
     одбрана:  12.11.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

 Трет циклус студии