Студиски програми

Трет циклус на студии


Во февруари 2010 година, Универзитетот Св. Кирил и Методиј го донесе новиот Правилник за докторски студии, според кој тие се организирани како тригодишни студии (шест семестри) и носат 180 кредити. 

Притоа, во првите два семестра се изучуваат општи и посебни предмети, третиот семестар е наменет за подготовка на тезите за докторската дисертација, додека последните три сместри се наменети за изработка и одбрана на докторската дисератција.  
На 28.02.2012 г. Одборот за акредитација донесе Решение за акредитација на Елаборат за организирање на трет циклус - докторски студии по:  

- Економски науки [елаборат    втор дел  
- Организациски науки и управување (менаџмент) [елаборат]  
- Статистички методи за бизнис и економија [елаборат]

- Демографија [елаборат]


Прегледот на структурата на студиската програма може да се преземе  (во изработка).

По јавната одбрана на докторскиот труд, студентите се здобиваат со звањето ДОКТОР НА ЕКОНОМСКИ НАУКИ (Ph.D.).

►  Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии


Сите уплати поврзани со докторските студии по СТАРА ПРОГРАМА треба да се направат на следната сметка:

Примач: Економски факултет - Скопје
Трансакциска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник: 1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма: 723011 – 41
Цел на дознака: Уплата за одбрана на докторски труд по стара програма

 

КОНКУРС  за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година

Дополнителни информации за конкурсот

 

ОГЛАС ЗА СМЕСТУВАЊЕ ДОКТОРАНТИ

 

Останати информации

Повеќе информации за докторските студии можете да добиете кај Дивна Симјаноска, референт за трет циклус на студии.
телефон: 02 3286 926     02 3286 829
email: divna@eccf.ukim.edu.mk        


 

Одбрани на докторски дисертации

1.  М-р Седат Аручи
     тема: „Управување со патна инфраструктура и нејзино влијание врз економскиот развој на Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Пеце Недановски
     одбрана:  16.03.2018 година во1200 часот, Економски факултет - Скопје

2.  М-р Елена Гоцевски
     тема: „Трансформацијата на глобалната финансиска криза (2008-2010) во глобална должничка криза (2011-)”
     Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски
     одбрана:  23.03.2018 година во 900 часот, Економски факултет - Скопје

3.  М-р Биљана Буторац

     тема: „Ефектите на глобалната финансиска криза врз управувањето со комерцијалните банки – со посебен осврт врз управувањето со кредитниот ризик”
     Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски
     одбрана:  22.03.2018 година во 900 часот, Економски факултет - Скопје

4.  М-р Дејан Блажески

     тема: „Стратегии за управување со здравствената заштита во Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
     одбрана:  13.04.2018 година во 1100 часот, Економски факултет - Скопје

5.  М-р Благица Петреска

     тема: „Емпириски анализи за финансиската стабилност на земјите од Централна и Југоисточна Европа”
     Ментор: Проф.д-р Горан Петревски
     одбрана:  20.04.2018 година во 900 часот, Економски факултет - Скопје

6.  М-р Гарип Алими

     тема: „Влијанието на фискалната политика врз развојот на малите и средните претпријатија-случајот на Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Живко Атанасовски
     одбрана:  25.04.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

7.  М-р Ивана Стојановска

     тема: „Маркетинг комуникациски микс во институциите од јавниот сектор во Република Македонија компарирано со состојбата во Европската Унија”
     Ментор: Проф.д-р Нада Секуловска
     одбрана:  14.05.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

8.  М-р Есфер Алија

     тема: „Странските директни инвестиции и социо-економскиот рзвој во Република Македонија: со посебен осврт на инвестициите од Република Турција”
     Ментор: Проф.д-р Љубомир Кекеновски
     одбрана:  15.05.2018 година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје

9.  М-р Горан Купенков

     тема: „Улогата и примената на методологијата за следење и мерење на оперативниот ризик во банките, со особен осврт на банките во Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Љубе Трпески
     одбрана:  22.05.2018 година во 1230 часот, Економски факултет - Скопје

 

10.  М-р Светлана Штерјова

     тема: „Маркетинг истражување за квалитет на услугите во банкарството”
     Ментор: Проф.д-р Нада Секуловска
     одбрана:  13.06.2018 година во 1100 часот, Економски факултет - Скопје

 Трет циклус студии