д-р Златка Поповска

Позиција Пензионирани професори
Катедра Економија
Телефон 3286-800
Емаил zlatkap@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Родена во Скопје 1948 година.

Се вработува на Економсикиот факултет каде во 1979 магистрирала на последипломскиот студиум: Економски развој и методи на економска анализа. Во 1985, одбранува докторат од областа на технолошката стратегија на Економскиот факултет во Белград.

Област на научен интерес: технолошки развој, технолошка и развојна стратегија, системско мислење, управување со системите, информациони системи.

Автор на повеќе од 130 статии, проекти, студии и книги.

Добитник е на награда Гоце Делчев за највисок научен придонес во држвата во 2002 година.

Извршувала бројни научни и општествени работи.

Била Претседател на Општествениот Совет за економски развој при републичкиот извршнен совет, Претседател на Советот за општествениот систем на информирање при републичкото собрание, Подпретседател на Владата на РМ (1997-98) и Национален координатор на странска помош. Била и Председател на Сојузот на економисти на Р.М. (2000-2004).

-- Не постојат предмети --

Родена во Скопје 1948 година.

Се вработува на Економсикиот факултет каде во 1979 магистрирала на последипломскиот студиум: Економски развој и методи на економска анализа. Во 1985, одбранува докторат од областа на технолошката стратегија на Економскиот факултет во Белград.

Област на научен интерес: технолошки развој, технолошка и развојна стратегија, системско мислење, управување со системите, информациони системи.

Автор на повеќе од 130 статии, проекти, студии и книги.

Добитник е на награда Гоце Делчев за највисок научен придонес во држвата во 2002 година.

Извршувала бројни научни и општествени работи.

Била Претседател на Општествениот Совет за економски развој при републичкиот извршнен совет, Претседател на Советот за општествениот систем на информирање при републичкото собрание, Подпретседател на Владата на РМ (1997-98) и Национален координатор на странска помош. Била и Председател на Сојузот на економисти на Р.М. (2000-2004).

 • Економски факултет, Esen
 • London School of Economics, Лондон, Англија
 • Management faculty Cambridge, Англија
 • Minnesota University- Mineapolis, САД
 • SEECs: Economic gap, level of social conflict and strategic ambitions for EU Integration, 3rd International Conference – Regional economic cooperation in South Eastern Europe, Bulgaria, (2006)
 • Технолошко структурни промени и извозната политика на Републка Македонија, Меѓународна конференција, Економски факултет, Скопје (2005)
 • Технолошки развој на Република Македонија – основни услови за интегрирање во европскиот економски простор, МАНУ (2004)
 • Современи димензии на проблемите на земјите во транзиција (на англиски јазик) Економски факултет (1999)
 • Критични точки на управувањето со новите промени во земјите на транзиција. Економски факултет Прилеп (1998)
 • Organizational and Financial Forms of Cooperation and Investment between Macedonian and European Enterprises –Possibilities and Prospectives, (coauthor) Le Imprese Europe Raesi Dellest Roma (1993)
 • "Управување со знаењето и економскиот раст во Република Македонија", Годишник на Економскиот факултет, Скопје (2008)
 • "Современите развојно технолошки промени и ние", Годишник на Економскиот факултет, Скопје
 • "Новите фактори на развојот и интегрирањето во ЕУ", Билтен на Министерството за финасии (2004)
 • "Националната конкурентност во времето на глобализацијата", Сојуз на економисти (2004)
 • Управување со системите (2006)
 • Политика на технолошкиот развој (2000)
 • Управување, системи, економија (1995)
 • Технолошки развој на Македонија (1993)
 • Како да се пристапи до европските бази на податоци (коав) (1992)
 • Терминолошки речник:економска кибернетика (1989)
 • Технолошка стратегија као део развојне стратегије у самоуправном друштву (1986)