д-р Бобек Шуклев

Позиција Пензионирани професори
Катедра Менаџмент
Телефон 3286-885
Емаил bobek@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Избран е за редовен професор на 28.09.1993 година. Научна преокупација: деловно планирање, менаџмент, менаџмент на мали претпријатија и стратегиски менаџмент.

 • Член е на International Advisory Board (IAB) to Financial Accounting од 1.06.1999 година и член на Internationa Editorial Board на списанието под наслов Economic and business review во Љубљана, Словенија од 1.09.1999 година.
 • Член во списанието Journal of East European Management Studies-JEEMS, Germany, (јуни .2000).
 • Член на Board of Governors of Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), Thessaloniki, Greece (oд 17.02.2001 до 17.02.2004 година).
 • Член на Editorial Board of International Journal Management, Belgrade (од 19.05.2001).
 • Раководител е на MBA - менаџмент постдипломски студии.

За Декан на Економскиот факултет е избран на 1.03.1996-30.09.1997год., реизбран со втор мандат на 1.10.1997-30.09.1999 год., реизбран за Декан со трет мандат за период од 1.10.1999 до 30.09.2001 год., реизбран за Декан со четврт мандат за период од 1.10.2001 до 30.09.2005 година. Проф. д-р Бобек Шуклев е избран за Декан на Економскиот факултет во Скопје со петти мандат за период од 1.10.2005 до 30.09.2009 година

Меѓународни награди и признанија

 • Јануари, 1996 - Certificate of Completion, Arizona State University, College of Business, Tempe, Az. USA
 • Mарт, 2004 - Dean member Country Ambassador, DEAN / Deans European Academic Network, Brussels, Belgium
 • Oктомври,  2004 - Diploma, 2000  Outstanding Intellectuals of the 21st Century, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • 28 октомври, 2004 - Diploma, 21st Century Award for Achievement, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • Декември, 2005 - Diploma for title, Noble Laureate, American Biographical Institute, Inc., North Carolina, USA
 • Maј, 2005 - Plaque, Contribution for development and university affirmation, “ Ss.Cyril and Methodius “ University, Skopje            
 • Jуни, 2005 - Hall of Frame, American Biographical Institute, Inc., North Carolina, USA
 • 17 декември 2005 - Accademico di Classe, Academia Servorum Scientiae, Milano , Italy
 • Jaнуари, 2006 - The Lifetime of Achievement One Hundred 2005 (absolute foremost biographies), International Biographical Centre, Cambridge, England
 • Февруари, 2006 - Man of the year 2005, American Biographical Institute, Inc., North Carolina, USA
 • Mарт, 2006 - International Peace Prize, The United Cultural Convention of the United States of America, North Carolina, USA
 • 4.05.2000 - Добитник е на наградата "Гоце Делчев" како општествено признание за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката за трудот Менаџмент, доделена на 4.05.2000  година.
Предмет Насоки Степен
Меѓународниот бизнис и економскиот развој Економски развој и меѓународни финансии Втор циклус студии
Корпоративно управување Стратегиски менаџмент на човечки ресурси Втор циклус студии
Европско бизнис окружување Европски студии Втор циклус студии

Избран е за редовен професор на 28.09.1993 година. Научна преокупација: деловно планирање, менаџмент, менаџмент на мали претпријатија и стратегиски менаџмент.

 • Член е на International Advisory Board (IAB) to Financial Accounting од 1.06.1999 година и член на Internationa Editorial Board на списанието под наслов Economic and business review во Љубљана, Словенија од 1.09.1999 година.
 • Член во списанието Journal of East European Management Studies-JEEMS, Germany, (јуни .2000).
 • Член на Board of Governors of Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), Thessaloniki, Greece (oд 17.02.2001 до 17.02.2004 година).
 • Член на Editorial Board of International Journal Management, Belgrade (од 19.05.2001).
 • Раководител е на MBA - менаџмент постдипломски студии.

За Декан на Економскиот факултет е избран на 1.03.1996-30.09.1997год., реизбран со втор мандат на 1.10.1997-30.09.1999 год., реизбран за Декан со трет мандат за период од 1.10.1999 до 30.09.2001 год., реизбран за Декан со четврт мандат за период од 1.10.2001 до 30.09.2005 година. Проф. д-р Бобек Шуклев е избран за Декан на Економскиот факултет во Скопје со петти мандат за период од 1.10.2005 до 30.09.2009 година

Меѓународни награди и признанија

 • Јануари, 1996 - Certificate of Completion, Arizona State University, College of Business, Tempe, Az. USA
 • Mарт, 2004 - Dean member Country Ambassador, DEAN / Deans European Academic Network, Brussels, Belgium
 • Oктомври,  2004 - Diploma, 2000  Outstanding Intellectuals of the 21st Century, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • 28 октомври, 2004 - Diploma, 21st Century Award for Achievement, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • Декември, 2005 - Diploma for title, Noble Laureate, American Biographical Institute, Inc., North Carolina, USA
 • Maј, 2005 - Plaque, Contribution for development and university affirmation, “ Ss.Cyril and Methodius “ University, Skopje            
 • Jуни, 2005 - Hall of Frame, American Biographical Institute, Inc., North Carolina, USA
 • 17 декември 2005 - Accademico di Classe, Academia Servorum Scientiae, Milano , Italy
 • Jaнуари, 2006 - The Lifetime of Achievement One Hundred 2005 (absolute foremost biographies), International Biographical Centre, Cambridge, England
 • Февруари, 2006 - Man of the year 2005, American Biographical Institute, Inc., North Carolina, USA
 • Mарт, 2006 - International Peace Prize, The United Cultural Convention of the United States of America, North Carolina, USA
 • 4.05.2000 - Добитник е на наградата "Гоце Делчев" како општествено признание за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката за трудот Менаџмент, доделена на 4.05.2000  година.
 • Раководител и учесник во повеќе меѓународни проекти.
 • Престојувал како визитинг истражувач на California State University, Chico-USA (август 1979-јуни 1980);
 • Визитинг професор на Macquarie University, Sidney - Australia (март - септември 1992);
 • Визитинг професор истражувач на Arizona State University, Tempe-USA (август - декември 1995).
 • London School of Economics, London-Great Britain (септември 1981);
 • Martin Luther Universitat, Halle - Germany (април 1987, септември 1989, октомври 1990 и октомври 1991);
 • Economics-Law Faculty, University of Bon-Germany (декември 1996);
 • Sarbriken University, Sarbriken-Germany (април 1997);
 • DePaul University, Chicago-USA (декември 1997);
 • Northern Illinois University, Chicago-USA (декември 1997);
 • Royal Nivra, Amsterdam - Holland (март 1998);
 • Nijenrode University, Amsterdam - Holland (март 1998);
 • Wolverhampton University, Wolverhampton, Great Britain (април 1998);
 • University of Lodz, Lodz - Poland (октомври 1998),
 • Staffordshire University, Business School, Stoke-on - Trent, Great Britain (мај 1999),
 • University of Iceland, Faculty of economics and business administation, Reykjavik, Iceland (ноември 1999),
 • University of Nant, Nant, France (март 2000),
 • University of Antwerpen, Antwerpen, Belgium (март 2000)
 • Ohio University, College of Business, Athens, Ohio, USA (мај 2000),
 • Staffordshire University, Business School, Stoke-on - Trent, Great Britain (август 2001),
 • Sorbonne Nouvelle, Universite Paris III, Paris- France (февруари 2001),
 • Universite Jean Moulin Lyon 3, Lyon France (февруари 2001),
 • Faculte des Sciences Economiques et de Gestion, Universite de Nantes, Nantes-France (февруари 2001),
 • Правен факултет на Универзитетот во Нови Сад, СР Југославија (април 2001),
 • Fontys University of Professional Education, Eindhoven, The Nederlands (јуни 2001),
 • Fontys University of Professional Education, Eindhoven, The Nederlands (август 2001),
 • Universite Jean Moulin Lyon 3, Lyon France (ноември 2001),
 • Universite Rennes 2, Rennes, France (ноември 2001),
 • Fontys University of Professional Education, Eindhoven, The Nederlands (октомври 2002),
 • Universite Rennes 2, Rennes, France (март 2003),
 • International University of Monaco, Monaco (април 2003),
 • Ohio University, College of Business, Athens, Ohio, USA (мај 2003),
 • Universitat Humboldt zu Berlin, Berlin, Deutschland, (септември 2003),
 • Universitat Leipzig, Leipzig, Deutschland (септември 2003),
 • Faculdade de Economica da Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal ( јануари 2004),
 • Fontys University of Professional Education, Eindhoven, the Nederland ( мај 2004 ),
 • American College of Thessalonica, Thessalonica, Greece ( мај 2004 ),
 • Faculty of Economics and Business Administration, University of Iceland, Reykjavik-Iceland ( септември 2004 ),
 • Faculte des Sciences Economiques,Universite Rennes 1, Rennes, France ( април 2005 ) ,
 • Facolta di Economia,Universita degli studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italy ( мај 2005 ),
 • Facolta di Economia Federico Caffe , Universitadegli studi Roma Tre, Roma, Italy ( мај 2005 ),
 • PMB Meeting West Vlanders, Brugges, Belgium ( мај 2005 ),
 • Arizona State University ,W.P.Carey - College of Business, Tempe, USA ( јули 2005),
 • Academia Servorum Scientiae, Milano,Italy (декември 2005 )
 • Faculty of Economics,University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia ( март 2006 ),
 • Visting professor New European Master “Banking and Entrepreneurship” Conegliano – Treviso, Italy ( март 2006 ),
 • AACSB & EFMD Conference , Paris, France ( април 2006 )
 • Buckinghamshire Chilterns University College, Brunel University, London, Great Britain external Examiners for Ph.D. Thesis (мај 2006 ),
 • Uniteh .net. com, Berlin, Germany ( мај-јуни 2006 ),
 • Fontys University of Professional Education, Eindhoven, The Nederlands ( август 2006 ),
 • Universidad Carlos III,de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jyridicas,Departamento de Estatistica y Econometria, Madrid, Spain ( ноември 2006 ) ,
 • Facolta di Economia “Federico Caffe’ “, Universita’degli studi Roma Tre,Roma,Italy ( ноември 2006 ),
 • Universite Paris 1 ,Pantheon-Sorbone,Institute D’Administration Des Entreprises De Paris - IAE,Paris, France ( декември 2006 ),
 • University College West Vlaanderen,department Simon Stevin,Brugge,Belgium ( февруари 2007 ),
 • 3rd General Assembly of the Association of South Eastern Europe Economic Universities (ASECU), Thessaloniki,Greece (април 2007 ),
 • Universite Paris 1 ,Pantheon-Sorbone,Institute D’Administration Des Entreprises De Paris - IAE,Paris, France ( април 2007 ),
 • Facolta di Economia “Federico Caffe’ “, Universita’degli studi Roma Tre,Roma,Italy ( април 2007 ),
 • Fontys University of Professional Education , Eindhoven, The Nederlands ( септември 2007 ),
 • World customs organization, WCO,Brusseles,Belgium ( октомври 2007 ),
 • Universidad Carlos III,de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jyridicas, Departamento de Estatistica y Econometria, Madrid, Spain ( октомври 2007 ),
 • Fontys University of Professional Education , Eindhoven,The Nederlands ,Lecturing at master studies E-business management-distance learning, ( октомври 2007 ),
 • University College West Vlaanderen,department Simon Stevin,Brugge,Belgium ( јануари 2008 ),
 • Riga technical University,Faculty of engineering economics ,Riga,Latvia ( март 2008 ),
 • Facolta di Economia “Federico Caffe’ “, Universita’degli studi Roma Tre, Roma,Italy ( април 2008 ),
 • Facolta di Economia “Federico Caffe’ “, Universita’degli studi Roma Tre, Roma,Italy ( септември 2008 ),
 • WCO,London, UK ( октомври 2008 ),
 • Eduniversal World Convention,Paris,France ( ноември 2008 ).
 • Организатор и учесник на повеќе конференции од меѓународен карактер.
 • Над 130 статии во списанија во земјата и странство.
 • Методологија за изработка на тековен план (1986),
 • Економско предвидување (1986),
 • Планирање и анализа (1988),
 • Тековно планирање на претпријатијата (1989),
 • Планирање во претпријатијата (1993),
 • Менаџмент лексикон, I издание (1993),
 • Деловно планирање, I издание (1993),
 • Менаџмент, I издание (1993),
 • Планирање и деловна политика на претпријатијата(1995),
 • Менаџмент лексикон, II издание (1996),
 • Стратегиски менаџмент (1996),
 • Деловно планирање, II издание (1997),
 • Менаџмент, II издание (1998),
 • Менаџмент, III издание (1999),
 • Менаџмент на мал бизнис, (2000),
 • Менаџмент на мал бизнис II издание (2001),
 • Стратегиски менаџмент II издание (2001),
 • Деловно планирање, III издание (2002),
 • Менаџмент на мал бизнис, III издание (2003).
 • Менаџмент, IV издание, (2004),
 • Менаџмент, за IV година гимназиско образование во коавторство со м-р Маја Шуклева( 2005 ),
 • Менаџмент,V издание, (2008),
 • Корпоративно управување редактор и автор (2008),
 • Нобеловци по економија 1969-2008, II издание (2008),
 • Организациско однесување, коавторство ( 2009),
 • Деловно планирање, IV издание, коавторство (2009),
 • Менаџмент,VI издание, (2010),
 • Менаџмент на мал бизнис, IV издание (2011),
 • Менаџмент,VII издание, (2011),
 • Деловно планирање, V издание, коавторство (2013)