д-р Предраг Трпески

Позиција Вонредни професори
Катедра Економија
Телефон 3286-858
Емаил predrag@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Вторник11:00:00 - 13:00:00
Среда11:00:00 - 13:00:00

Проф. д-р Предраг Трпески во учебната 1995/96 година се запишал на Економскиот факултет во Скопје, на департманот финансиско-сметководствен менаџмент. Дипломирал за нецели четири години, во јуни 1999 година со просечна оценка 9,42. Во јули 2000 година е избран за помлад асистент по предметот Основи на економијата на Економскиот факултет во Скопје. Во учебната 2001/2002 година се запишал на постдипломски студии од областа на Економскиот развој и меѓународните финансии на Економскиот факултет во Скопје, а во април 2005 година го одбранил магистерскиот труд под наслов Новата кејнзијанска економија, со што се стекнал со звањето магистер по економски науки. Докторската дисертација со наслов Релевантноста на новата кејнзијанска економија за пазарот на труд во Република Македонија ја одбранил во октомври 2010 година. Д-р Предраг Трпески имал објавено повеќе трудови како дома така и во странство, каде потесно поле на истражување е функционирањето на пазарот на трудот и невработеноста како макроекономски проблем par exelance. Во периодот септември 2006 до јули 2008 година д-р Предраг Трпески ја извршувал функцијата Заменик на министерот за финансии во Владата на Република Македонија и во истиот период имал извршувано повеќе општествени и јавни функции кои се поврзани со функцијата Заменик на министерот за финансии. Во периодот 2013-2017 бил член на Советот на Град Скопје. Во истиот период ја извршувал функцијата претседател на Комисијата за буџет при Советот на Град Скопје. Од февруари 2015 година е продекан за настава на Економскиот факултет - Скопје.

Предмет Насоки Степен
Основи на економијата Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Управување со системи Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗА БИЗНИС ЛИДЕРИ Корпоративен финансиски менаџмент Втор циклус студии

Проф. д-р Предраг Трпески во учебната 1995/96 година се запишал на Економскиот факултет во Скопје, на департманот финансиско-сметководствен менаџмент. Дипломирал за нецели четири години, во јуни 1999 година со просечна оценка 9,42. Во јули 2000 година е избран за помлад асистент по предметот Основи на економијата на Економскиот факултет во Скопје. Во учебната 2001/2002 година се запишал на постдипломски студии од областа на Економскиот развој и меѓународните финансии на Економскиот факултет во Скопје, а во април 2005 година го одбранил магистерскиот труд под наслов Новата кејнзијанска економија, со што се стекнал со звањето магистер по економски науки. Докторската дисертација со наслов Релевантноста на новата кејнзијанска економија за пазарот на труд во Република Македонија ја одбранил во октомври 2010 година. Д-р Предраг Трпески имал објавено повеќе трудови како дома така и во странство, каде потесно поле на истражување е функционирањето на пазарот на трудот и невработеноста како макроекономски проблем par exelance. Во периодот септември 2006 до јули 2008 година д-р Предраг Трпески ја извршувал функцијата Заменик на министерот за финансии во Владата на Република Македонија и во истиот период имал извршувано повеќе општествени и јавни функции кои се поврзани со функцијата Заменик на министерот за финансии. Во периодот 2013-2017 бил член на Советот на Град Скопје. Во истиот период ја извршувал функцијата претседател на Комисијата за буџет при Советот на Град Скопје. Од февруари 2015 година е продекан за настава на Економскиот факултет - Скопје.

 • Извештај за глобалната конкурентност 2001
 • Анализа на прехрамбената индустрија во Република Македонија Секторско истражување за Југоисточна Европа, Фондација Fridrich Ebert, 2008.
 • Трпески, П., (2001) „Буџетскиот дефицит и истиснувањето на приватниот сектор (Crowding out)”, Годишник на Економскиот факултет, Скопје.
 • Трпески, П., (2002), “IS – LM моделот на општа макроекономска рамнотежа”, Годишник на Економскиот факултет, Скопје.
 • Трпески, П.,(2003), “Проблеми во урамнотежувањето на пазарот на трудот – ригидност на реалните плати”, Годишник на Економски факултет - Скопје.
 • Трпески, П., (2004), “Теоријата на плати за ефикасност и невработеноста” Годишник на Економскиот факултет, Скопје.
 • Трпески, П., (2005), „Кусиот рок како дел од процесот и последиците од неговото запоставување – концептот на Hysteresis”, Годишник на економски факултет, Скопје.
 • Трпески, П., (2006), "Продуктивноста на трудот и платите во Р.Македонија", Годишник на Економски факултет – Скопје.
 • Трпески, П. (2005), „Асиметрични информации на пазарот на туристички услуги“, VII Меѓународна конференција Современи трендови во туристичката индустрија, Факултет за туризам, Уноверзитет Св. Климент Охридски, Охрид..
 • Trpeski, P. and Tashevska, B., (2009), “Labor Productivity and Wages in the Republic of Macedonia”, RTE Revista Tinerilor Economisti (The Young Economists Journal), Year VII, No. 13, Romania.
 • Трпески, П., (2009), „Флексибилноста на пазарот на трудот во Република Македонија“, Годишник на економски факултет-Скопје.
 • Трпески, П., (2010), „Социјалните трансфери во Република Македонија и импликациите врз пазарот на труд“, Годишник на економски факултет, Скопје, 2010
 • Трпески, П. (2011), Новата кејнзијанска економија, Македонсконаучно друштво Битола, книга.
 • Трпески, П. (2011), Пазарот на труд во Република Македонија - Новокејнзијански пристап, Македонсконаучно друштво Битола, книга.
 • Trpeski, P., Nedanovski, P. (2011), “Contemporary Aspects of the Aggregate Demand Managing and Unemployment – the Case of the Republic of Macedonia”, International Conference “Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges”, Faculty of Economics, University of Mostar, 2011.
 • Трпески, П. (2011), „Даночно оптоварување на платите во Република Македонија“, Годишник на Економскиот факултет во- Скопје, Економски факултет – Скопје.
 • Trpeski, P., Nedanovski, P., (2011), “The Challenge of Dynamizing Growth and Enabling the Economy to Create New Employment Opportunities – the Case of the Republic of Macedonia”, International Conference “Economic Science in Function of Creating a New Business Environment”, Faculty of Economics, University of Pristina.
 • Trpeski, P., Tashevska, B., (2012), “Labour Tax Wedge in the Republic of Macedonia – Trends and International Comparaison”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, No. 14/2012, Vol. 2, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia, Faculty of Sciences, Romania.
 • Трпески, П., (2012), „Карактерот на невработеноста во Република Македонија – структурна, фрикциона v.s. циклична невработеност, Општествено-економкиот развој на Република Македонија, со посебен осврт врз регионалната компонента и пазарот на труд, Зборник на трудови по повод 100 години од раѓањето на академик Кирил Миљовски (1912-1983), МАНУ и Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет – Скопје.
 • Трпески, П. (2012), „Пет причини за високата и перзистентна невработеност во Макеоднија“, Годишник на Економски факултет, Економски факултет – Скопје.
 • Trpeski, P, Eftimov, L., (2012), „Тhe Consequences From Neglecting the Short Term - the Effect of Hysteresis in the Republic of Macedonia“, Migration and Labour Market (book of abstract), University “Ss. Cyril and Methodius”, Institute for sociological and juridical research, University “Ss. Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of economics – Prilep and Association “Mariovo-Meglen cultural Assembly” – Prilep, 2012.
 • Trpeski, P. Nedanovski, P., (2012), “Globalization and its Impact on the Economic Policy – The Case of the Republic of Macedonia”, International Scientific Conference 2012 Contemporary Issues in Economics, Business and Management”, Faculty of economics, Kragujevac, Serbia, 2012.
 • Trpeski, P., Nedanovski, P. (2012), “Labour Market Institutions in Macedonia – Challlenges for Improving Their Flexibility”, Monograph: New Challenges in Changing Labour Markets, Institute of Economic Science, Balgrade, Serbia and Regional Research Promotion Program RRPP, coordinated nad operate by the Interfaculty Institute for Central and Eastern Europe (IICEE) and the University of Fribourg, 2012, pp. 113-132. 
 • Трпески, П. (2013), „Анализа на нееднаквоста во дистрибуцијата на доходите во Македонија, Годишник на Економски факултет во Скопје.
 • Трпески, П. (2014), „Примена на Stock-flow моделот на пазарот на труд во Република Македонија, Годишник на Економскиот факултет - Скопје.
 • Поповска З., Трпески, П., (2013), „Ефикасноста на поврзување на монетарната и фискалната политика – Пример: Р. Македонија во транзициониот период“, Политичка мисла, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија – Скопје.
 • Фити, Т. и други (2013), Потенцијалниот бруто-домашен производ и природната стапка на невработеност, МАНУ, Центар за стратегиски истражувања.
 • Трпески, П. (2014), „Современите макроекономски концепции и улогата на макроекономистот“, Каде е и каде оди современата макроекономска наука – Релевантноста на промените за македонската економија, МАНУ.
 • Trpeski, P., Ivanovski, I., (2014), “Unemployment and the effect of Hysteresis - the case of the Republic of Macedonia”, Economic outlook, magazine for economic theory and practice matters.
 • Поповска, З., Трпески, П. (2014), Законитости во управувањето со системите во економијата, Култура.
 • Trpeski, P., Filipovski, V., (2014), “Unemployment and labour market in the post-great recession recovery – the case of the Republic of Мacedonia”, Economic and Social Development, 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy, Zagreb, Croatia, in organization of Varazdin Development and Entrepreneurship Agency во соработка со University North.
 • Трпески, П. (2015), „Продуктивноста на трудот и реалните плати во република македонија во посткризниот период“, Годишник на економски факуллтет - Скопје.
 • Trpeski, P., Cvetanoska M., (2015), “Fiscal Decentralization and the role of Local Government in Local Economic Development in the Republic of Macedonia”, Economic and Social Development, 9th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Istanbul, Turkey, in organization of Varazdin Development and Entrepreneurship Agency во соработка со University North.
 • Trpeski, P. (2015), “Wages Inequality in the Republic of Macedonia in a Post-Crisis Period”, Economics Vol. 3, No. 2, "OIKOS INSTITUT", Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, 2015.
 • Trpeski, P., Tevdovski, D. (2015), "NAIRU Estimates in a Transitional Economy with an extremely High Unemployment Rate - The Case of the Republic of Maecdonia", ECONOMIC ANNALS, Volume LX, No. 206 / July – September 2015, UDC: 3.33 ISSN: 0013-3264, DOI:10.2298/EKA1506167T.
 • Фити, Т и други (2016), Фискални мултипликатори - случајот на Република Македонија, МАНУ, Центар за стратегиски истражувања.
 • Ljupco Eftimov, Predrag Trpeski, Gjorgji Gockov, Vesna Vasileva (2016), "Designed a Balanced Scorecard as Strategic Management System for Higher Education Institutions: A Case Study in Macedonia", INTERNATIONAL JOURNAL FOR ECONOMIC THEORY AND PRACTICE AND SOCIAL ISSUES - ECONOMICA, Year LXII, IV-VI 2016, Vol. 2.
 • Трпески, П. (2016), „НЕКОИ АСПЕКТИ ПРИ МЕРЕЊЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА“, Годишник на Економски факултет - Скопје.
 • Eftimov, L., Kjosev, S., Trpeski, P., (2016): “Strategic Role of Human Resource Management in Organizations in Republic of Macedonia”, In Conference  Proceedings  of  International   Scientific  Conference“ Globalization Challenges and the SocialEconomic Environment of the EU” in organization of Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto and School of  Business  and Management, Novo Mesto, Slovenia, 14-15.04.2016.
 • Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2016), "LABOUR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN SELECTED SEE COUNTRIES AFTER THE GREAT RECESSION OF 2008", Proceedings of the 4th International ScientificConference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2016), Faculty of Economics in Kragujevac, Republic of Serbia, 09-10th November, 2016
 • Трпески, П., Новеска, В. (2016), „НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА (НЕ)ВРАБОТЕНОСТА НА ПАЗАРОТ
  НА ТРУД ВО МАКЕДОНИЈА ОД АСПЕКТ НА ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ“, Четврти документ за политики во рамки на работата на експертската група за економски и социјални прашања, Фридрих Еберт.
 • Trpeski, P., Eftimov, L. and Cvetanoska M., (2016), "Labor Productivity And Real Wages In Macedonia: An Overview Before And After The Global Economic Crisis", European Scientific Journal April 2016 edition vol.12, No.10 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, doi: 10.19044/esj.2016.v12n10p352.
 • Gockov, G. and Trpeski, P. (2017), "AUSTERITY OR FISCAL STIMULUS IN TIMES OF CRISIS – AN OLD DEBATE WITHOUT CONSENSUS", XVth International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, 15-17.12.2017 Bansko, Bulgaria, Institute of Knowledge Management.
 • Filipovski, V., Trpeski, P., Bogoev, J. (2018), “Business cycle synchronization of a small open EU- candidate country’s economy with the EU economy”, Panoeconomicus, OnLine-First Issue 00, Pages: 17-17
  https://doi.org/10.2298/PAN160209017FIF. 0.444.
 • Трпески, П. (2017), „Вработеноста и продуктивноста во земјите од Западен Балкан во процесот на пристапување кон Европскатата унија“, Годишник на Економски факултет - Скопје.
 • Trpeski, P. (2017), "REAL CONVERGENCE OF LABOUR MARKET OUTCOMES IN SELECTED SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE PROCESS OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION", VI SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION JAHORINA BUSINESS FORUM 2017
  STRATEGIC CHOICE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS JAHORINA, 23-24th FEBRUARY 2017.
 • Trpeski, P,, Janeska, V., Cvetanoska, M. and Lozanoska, A. (2017), "Unemployment and a Stock – Flow Model on the Labour Market in the Republic of Macedonia", Economic Studies, ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.
 • Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2018), "MAIN DETERMINANTS OF YOUTH LABOUR MARKET IN SELECTED SEE COUNTRIES AND THE CASE OF MACEDONIA", VII SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION JAHORINA BUSINESS FORUM 2018 SUSTAINABLE TOURISM AND INSTITUTIONAL ENVIRONMENT JAHORINA, 22-24th MARCH 2018.
 • Trpeski, P. and Cvetanoska, M. (2018), "The Impact of the Main Determinants and Changes in
  Agricultural Labour Productivity in Macedonia", European Scientific Journal April 2018 edition Vol.14, No.10 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, Doi: 10.19044/esj.2018.v14n10p119.
 • Пазарот на труд во Република Македонија, Македонско научно друштво - Битола, 2011.
 • Новата кејнзијанска економија, Македонско научно друштво - Битола, 2011.
 • Мониграфија: Нови предизвици во менување на пазарот на труд, "Институции на пазарот на труд во Македонија - Предизвици за подобрување на неговата флексибилност", Институт за економски науки, Белград, Србија и RRPP, координирани и раководени од Интерфакултетскиот институт за Централна и Источна Европа (IICEE) и Универзитетот во Фрибург, 2012. стр. 113-132.
 • Законитости во управувањето со системите во економијата, Златка Поповска и Предраг Трпески, 2014.
 • Консултант при изготвување на книгата Инспекциски надзор – збирка поуки и акти за деловниот сектор, Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка – АГТИС.