Happy man

Таблици

Име Превземи (KB)
File:

Таблица_01
Биномен распоред

[превземи овде]
108 KB
File:

Таблица_02
Poısson-ов распоред

[превземи овде]
300 KB
File:

Таблица_03
Стандардиран нормален распоред

[превземи овде]
132 KB
File:

Таблица_04
Критични вредности на студентовиот t-распоред

[превземи овде]
108 KB
File:

Таблица_05
x2 - распоред

[превземи овде]
110 KB
File:

Таблица_06
Таблица на случајни броеви

[превземи овде]
154 KB
File:

Таблица_07
F-распоред

[превземи овде]
111 KB
File:

Таблица_08
Критични вредности на Q Tukey-евиот тест

[превземи овде]
184 KB
File:

Таблица_09
Долна и горна вредност на W Wilcoxon-овиот
тест

[превземи овде]
97 KB
File:

Таблица_10
Долна и горна вредност на W Wilcoxon-овиот
тест на збирот на ранговите

[превземи овде]
101 KB
File:

Таблица_11
Критични вредности на х на Spearman-овиот тест

[превземи овде]
102 KB