Happy man

SIR DAVID R. COX (1924 – )

David R. CoxПИОНЕРСКИ ПРИДОНЕС ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ

Cox е британски статистичар. Студирал математика на University of Cambridge. Магистрирал на St. John’s College. Докторирал на University of Leeds во 1949 година. Предавал статистика на Cambridge University и Birbeck College. Во моментов е член на департманот по статистика на Oxford University. Има објавено 250 трудови и 16 книги на различни теми од областа на статистиката. Негова најзначајна книга е Planning of Experiments (1958), во која третира проблематика која дотогаш на била подлабоко обработувана. Cox е најдобро познат по неговиот придонес во пропорционалните хазардни модели, рандомизацијата, латинските квадрати и факторските експерименти.

[назад]